Socialistët tentojnë të lënë jashtë Kuvendit Metën, “harrojnë” non grata-n e Berishës, ABC zbardh draftin

schedule16:15 - 18 Gusht, 2022

schedule 16:15 - 18 Gusht, 2022

Nga Esiona Konomi

Parlamentit i është bërë gati një dokument i cili do të përbëjë zhurmën më të madhe të sesionit të ri. Socialsitët duan të ndryshojnë ligjin e dekriminalizimit, me qëllim që personat që kanë qenë bashkëpunëtorë ose të favorizuar të ish-Sigurimit të Shtetit, të mos futen në parlament.

Nisma vjen së fundmi pasi Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, i shkroi parlamentit se kishte zbuluar që ish presidenti Ilir Meta kishte qenë bashkëpunëtor i sigurimit.

Ndryshimi ligjor i hartuar në selinë rozë, thotë se:

Nuk mund të kandidojnë dhe as të zgjidhen deputetë në Kuvendin e Shqipërisë, kryetar bashkie apo këshilltar në këshillin bashkiak, dhe në çdo rast nuk mund të marrin një funksion me votim nga Kuvendi, përfshirë funksionin e Kryeministrit apo anëtarit të Këshillit të Ministrave, apo me votim nga këshillat bashkiakë ose të qarkut, personat të cilët provohen nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, se kanë qenë bashkëpunëtorë ose të favorizuar të ish-Sigurimit të Shtetit”.
Nëse një ligj i tillë miratohet, atëherë hartuesit e mazhorancës kanë parashikuar heqjen e menjëhershme të mandatit atyre deputetëve që mund të dalin me probleme me dosjet.
“Personave që janë duke ushtruar funksione të larta publike që provohen nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit se kanë qenë bashkëpunëtorë ose të favorizuar të ish-Sigurimit të Shtetit u ndërpritet mandati dhe shkarkohen nga detyra për këtë shkak ligjor”.

Verifikimi i të dhënave do të bëhet nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.

Miratimi i një ligji të tillë, kërkon 84 vota, të cilat PS nuk i ka e vetme, por që shpreson t’i gjejë tek grupi i deputetëve demokratë që mbështesin Bashën.

Ndërkohë vihet se, se nuk është ndryshuar ai nen i ligjit të dekriminalizimit që mund të largonte nga parlamenti Berishës. Pikërisht aty ku mund të konsiderohej pengesë edhe shpallja non grata, sic konsiderohet aktualisht dëbimi nga një shtet i huaj.

“Ndalimi për kandidim dhe për t’u zgjedhur në një funksion të lartë publik

 1. Nuk mund të kandidojnë dhe as të zgjidhen deputetë në Kuvendin e Shqipërisë, kryetar bashkie apo këshilltar në këshillin bashkiak, dhe në çdo rast nuk mund të marrin një funksion me votim nga Kuvendi, përfshirë funksionin e Kryeministrit apo anëtarit të Këshillit të Ministrave, apo me votim nga këshillat bashkiakë ose të qarkut, personat të cilët janë dënuar me burgim me vendim të formës së prerë, brenda apo jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, për:
 2. a) kryerjen e veprimeve apo mosveprimeve që përbëjnë vepër penale, sipas neneve 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78/a, 79, 79/a, 79/b dhe 79/c, 86, 87, 88 paragrafi i dytë, 89/a, 100, 101, 102, 102/a, 103, 104, 105, 106, 109, 109/b, 109/c, 110/a, 111, 114, 128/b, 135, 136, 140, 141, 143/a, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 230, 230/a, 230/b, 230/ç, 231, 232, 232/a, 232/b, 233, 234, 234/a, 234/b, 278 paragrafin e parë, të pestë e të gjashtë, 278/a, 282/a, 283, 283/a, 284/a, 287 i lidhur me kryerjen e një krimi të parashikuar në këtë paragraf, 333, 333/ a e 334 të Kodit Penal;
 3. b) kryerjen e veprimeve apo mosveprimeve që përbëjnë vepër penale, sipas neneve 110/c, 244, 245, 248, 248/a, 259, 260, 319, 319/ç, apo në fushën e zgjedhjeve, të parashikuar në Kreun X “Vepra penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve”, të Kodit Penal;
 4. c) kryerjen e një krimi, që nuk përfshihet në shkronjat “a” dhe “b”, të kësaj pike, për të cilin janë dënuar me jo më pak se 2 vjet burgim;

ç)  për kryerjen me dashje të një krimi që nuk përfshihet në shkronjat “a” dhe “b”, të kësaj pike, dhe kur janë dënuar me jo më pak se 6 muaj burgim.

 1. Ndalimi i parashikuar nga pika 1, e këtij neni, zbatohet edhe ndaj personave:
 2. a) që janë dënuar me një vendim jopërfundimtar nga një autoritet gjyqësor i një shteti anëtar të BE-së, SHBA-së, Kanadasë, Australisë, apo për të cilët është vendosur masë sigurimi personal dhe/ose është lëshuar një urdhër kërkimi ndërkombëtar nga autoritetet e një prej këtyre shteteve, për kryerjen apo tentativën e kryerjes së një prej veprave penale, të parashikuara në pikën 1, shkronja “a”, të këtij neni. Për personat që plotësojnë kushtet e këtij paragrafi, ndalimet zbatohen në përputhje me pikën 5, të nenit 10, dhe pikën 1, të nenit 16, të këtij ligji;
 3. b) që janë dëbuar nga territori i një shteti anëtar të BE-së, SHBA-së, Kanadasë, Australisë, në lidhje me një prej rasteve të parashikuara në pikën 1, shkronjat “a”, “b” dhe “c”, të këtij neni, apo janë dëbuar për cenim shumë të rëndë dhe serioz të sigurisë publike të shtetit përkatës.
 4. Ndalimet e parashikuara në këtë nen zbatohen edhe ndaj personave që, në kohën e kryerjes apo tentativës së kryerjes të veprës penale, të parashikuar në këtë ligj, mbanin të dhëna identiteti të ndryshme nga ato që mbajnë në momentin kur zbatohet ndalimi ndaj tyre.
 5. Nuk kanë të drejtën të votojnë dhe të zgjedhin me votim të drejtpërdrejtë kandidatët për deputetë në Kuvend apo në organet e qeverisjes vendore personat që plotësojnë kushtet e

parashikuara shkronjat “a” dhe “b” të pikës 1 të këtij neni.

 1. Kohëzgjatja e ndalimeve të parashikuara nga ky nen përcaktohen, sipas rastit, në nenin 4 të këtij ligji.
 2. Kuvendi, me vendim, përcakton brenda afatit të parashikuar nga ky ligj listën e shteteve të tjera, vendimet e dënimit jopërfundimtare, masat e sigurisë dhe/ose urdhrat e kërkimit ndër-kombëtar apo masat e dëbimit të të cilave, sipas këtij neni passjellin zbatimin e ndalimeve të këtij ligji.

Neni 3

Ndalimi për t’u emëruar në një funksion publik

 1. Për veprat penale të parashikuara në pikën 1, të nenit 2, të këtij ligji, personi nuk mund të emërohet apo zgjidhet në funksionet publike si më poshtë:
 2. a) në organe kushtetuese apo të krijuara me ligj;
 3. b) gjyqtarë ose prokurorë
 4. c) në postin e zëvendësministrit apo të njëvlershëm me të;

ç)  në postin e prefektit;

 1. d) funksionarë politikë në kabinetet e drejtuesve të çdo institucioni kushtetues apo të krijuar me ligj:
 2. dh) në Shërbimin Informativ Shtetëror dhe shërbime të tjera informative;
 3. e) në shërbimin civil dhe shërbimin diplo-matik si dhe drejtues të çdo niveli ne adminis- tratën publike të nivelit qendror dhe vendor që nuk përfshihet në shërbimin civil; ë) në Policinë e Shtetit;
 4. f) ushtarakë të forcave të armatosura, si dhe
 5. g) në çdo post drejtues të kompanive që zotërohen plotësisht apo në maxhorancë ose administrohen nga shteti”, thuhet në draftin e PS. /abcnews.al