klsh

Capture-43.jpg
in a12:09 | 07/03/2020

Abuzimet me Prokurimet Publike mbeten shumë të larta në ekonominë shqiptare.

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka konstatuar se gjatë periudhës janar-dhjetor 2019  dëmi ekonomik në fushën e prokurimeve kap vlerën e 1.6 mld lekëve. Por më i rëndë është fakti se në garat e hapura për projekte të ndryshme mungon pothuajse totalisht konkurenca. Në bazë të auditimit të KLSH rezulton se në 33% të tenderave ka marë pjesë vetëm një garues i cili më pas ka rezultuar fitues.

Nisur nga kjo, KLSH ka rekomanduar ndryshim ligjor në lidhje me vlefshmërinë e procedurave të prokurimit me jo më pak se dy operatorë ekonomikë pjesëmarrës që plotësojnë kriteret e kualifikimit, me qëllim rritjen e konkurrencës së pjesëmarrjes dhe efektivitetit të përdorimit të fondeve publike. Në raport theksohet se dëmi është konstatuar si në fazën e zhvillimit të procedurave të prokurimit, ashtu edhe në fazën e zbatimit të kontratave apo dorëzimit të punimeve.

Probleme janë konstatuar në dokumentacionin që operatorët  përgatisin e dorëzojnë  ku mungon shpesh vlerësimi teknik, llogaritja e vlerës së kontratës si dhe zbatimi i saj nga operatorët. Sipas KLSH, shkeljet më të mëdha në realizimin e procedurave të prokurimit që lidhen me plotësimin e kritereve të kualifikimit, në skualifikimet e ofertuesve.

Gjithashtu lidhen edhe me ofertat anomalisht të ulëta që kanë rezultuar në Agjensinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së mbetjeve, QSUT si dhe në Operatorin e Sistemit të Trasmetimit. Ndërsa shkeljet në zbatimin e kontratave zënë edhe peshën më të madhe të dëmit në buxhetin e shtetit në masën 1,2mld lekë.

Shkeljet e këtij grupimi fillojnë me problemet ne lidhjen e kontratave, aktet e marrjes në dorëzim, si dhe në mungesa apo problematika në kryerjen e punimeve të ndërtimit. Në këtë pjesë të shkeljeve Autoriteti Rrugor Shqiptar rezulton të jetë institucioni më problematik me një dëm në buxhet që vlerësohet rreth 611.6 mln lekë.

 

Shkelje në realizimin e procedurave të prokurimi

Agjenisa Kombëtare e Ujsjellës Kanalizimeve            299,1 mln

Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza                    104,4 mln

Operatori i Sistemit të Transmetimit                                    6,8 mln

ALBPETROL                                                                                      2.5 mln

 

Shkelje në zbatimin e punimeve

Autoriteti Rrugor Shqiptar                                       611, 6 mln

Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza         152,7  mln

Agjencia Kombëtare e Ujësjellës

Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së                       177,4 mln
Mbetjes

Capture-31.jpg
in a16:48 | 04/03/2020

114.9 mln euro janë kostot që duhet të paguajë buxheti i shetit për prishjen e kontaratve në mënyrë të njëanshme. Kjo kosto e cila është barrë për taksapaguesit shqiptarë është vetëm për 10 vendime të formës së prerë të Gjykatës së Arbitrazhit.

Në raportin vjetor  Kontrolli i Lartë i Shtetit konstaton se përtej detyrimeve të tjera ndaj biznesit ky borxh vjen vetëm si pasojë e mosrespektimit të investitorëve.

Në raport theksohet se  peshën me të madhe të këtyre vendimeve, e ka çështja e Francesco Becchettit, për të cilën gjykata ndërkombëtar për zgjidhjen së Mosmarrëveshjeve të Investimeve ka dënuar Shqipërinë me vlerën 110 mln  euro, por aktualisht ky vendim është pezulluar. Sipas KLSH-së qeveria shqiptare ka aplikuar për anulimin e këtij vendimi dhe Gjykata e ka pranuar duke pezulluar përkohësisht zbatimin e tij.

Por çështja vazhdon të jetë në proces e sipër dhe nëse gjyqi fitohet nga ky sipërmarrës buxhetit të shtetit do ti shkaktohet dëm ekonomik i konsiderueshëm. Por përtej këtyre të dhënave Kontrolli i Lartë i Shtetit ngre si shqetësim faktin që për vendimet e arbitrazhit ndërkombëtar Avokatura e Shtetit nuk disponon informacion të plotë lidhur me shumat e paguara nga institucionet që janë pale në gjykim, e si e tillë vlerat e ekzekutuar dhe të pa ekzekutuara nga buxheti i shtetit nuk konfirmohen nga ky institucion.

Nisur nga kjo KLSH në raport ka kërkuar ndryshim të dispozitave ligjore. Rrezik për Financat Publike konsiderohen ndër të tjera edhe kontratat koncesionare/PPP apo administrimin i marrëveshjeve hidrokarbure.

KLSH ka audituar 6 projekte koncesionare PPP, të cilat rezultuan me probleme në studimet e fizibilitetit të hartuara nga autoritetet kontraktuese dhe nga implementimi i kontratave të të cilave, në vitet në vijim pritet të materializohen në  shpenzime jo me efektivitet eficencë dhe ekonomicitet./abcnews.al

KLSH.jpg
ger ta17:12 | 28/02/2020

Keqadministrimi i të ardhurave dhe i pronës publike kanë shkaktuar dëmin më të madh ekonomik gjatë 2019. Kontrolli i Lartë i Shtetit ka prezantuar auditimet e realizura për 2019, ndërsa ka konstatuar se dëmi ekonomik në total rezulton që të jetë 223.8 mln euro.

Përtej dëmit ekonomik KLSH ka vlerësuar se ndikimi negativ nga mos arkëtimi i të ardhurave dhe shpenzimet jo eficiente, llogaritet mbi 1,2 miliardë euro.

Kontrolli i Lartë i shtetit ka konstatuar ndër të tjera se edhe niveli i perceptimit të  korrupsionit ka pësuar një rritje të konsiderueshme gjatë 2019. Kreu i këtij institucioni bëri me dije për dëmet e konstatuara janë dorëzuar në prokurori  28 kallëzime penale

Në prezantimin e raportit të dëmeve ka qenë present edhe kryeprokurori i Përgjithshëm   për ti dhënë një shtysë kallëzimeve penale që dorëzohen në prokurori.klsh ka ngritur shqetësim se shpesh herë kallëzimet penale nuk ndiqen nga Prokuroria. /abcnews.al

MBINGARKESA-NE-KOPSHTET-E-TIRANES-1280x720.jpg
R D14:53 | 20/02/2020

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka botuar të plotë raportin mbi problematikat e konstatuara në kopshtet e çerdhet e Tiranës dhe të Vlorës, si dhe ka nxjerr rekomandimet për këto institucione.

Në raport ndër të tjera thuhet se kopshtet dhe cerdhet publike janë të mbipopulluara, dhe shërbimi i mjekut dhe psikologut është formal, pasi ata nuk paraqiten asnjëhere.

Auditimi i kryer nga KLSH ka nxjerrë edhe problematika në lidhje me ushqimet dhe fjetjen, ku ndër të tjera thuhet se në disa kopshte fëmijët flenë në krevate portativë dhe ka lagështirë. Fjetja në kushte të pa përshtatshme dhe dëmet në formimin fizik gjatë kësaj moshe janë të pariparueshme, thuhet në raport.

Po kështu konstatohet se prindërit përballen me “kosto të fshehura” për pjesën më të madhe të nevojave që ka një shërbim i tillë si ujë, lodra, mjete didaktike, pajisje dhe orendi të tjera si lavatriçe, frigoriferë, soba ngrohje apo riparimi i tyre, arredime të ndryshme, etj.

Sa i përket ushqimit, KLSH ndër të tjera thotë se duke qenë se shumë ushqime nuk konsumohen nga fëmijët, dieta ushqimore duhet të ndryshojë, duke përfshirë edhe rastet e femijeve me intolerancë.

Sa i përket financave, KLSH kërkon që menjeherë Bashkia e Tiranes dhe ajo e Vlorës te marrin masa per ngritjen e nje mekanizmi të posacem per administrimin e kontributeve të prinderve.  /abcnews.al

vendimi i plote i KLSH: 01_vendimi_kopshtet (1)

*REKOMANDIME

 

 

*KOSTOT E FSHEHURA

*VEPRIMTARIA E PSIKOLOGUT

*KUSHTET E HIGJIENES

*KONTROLLI I USHQIMEVE

autoriteto.jpg
in a14:40 | 05/02/2020

Autoriteti i Konkurencës është një institucion i cili duhet të sigurojë konkurencën e lirë në treg. Por në rastet kur nuk e kryen detyrën që i përket gjen si zgjidhje që të mos japë asnjë informacion.

Në një raport të Kontrollit të Lartë të Shtetit konstatohet se Autoriteti i Konkurencës nuk ka dhënë informacionin e kërkuar në lidhje me konkurencën në tregun e sigurimeve duke shkelur ligjin. Në raport  thuhet se grupi i auditimit i KLSH  i nisi një email zyrtar kryetares së Autoritetit të Konkurrencës, znj. Juliana Latifi, duke i bashkëngjitur intervistën me pyetjet përkatëse, por që ende nuk ka marrë asnjë përgjigje. Autoriteti i Konkurencës citohet në raportin e KLSH ka penguar mbarëvajtjen e punës së grupit auditues duke shkelur, kështu, edhe Ligjin  “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit.

Në bazë të këtij ligji Kontrolli i Lartë i Shtetit ka të drejtë për të pasur akses në të gjitha dokumentet zyrtare, madje edhe mbi çdo dokumentacion që mund të përbëjë sekret shtetëror apo konfidencial, por  që konsiderohen të nevojshme në funksion të ushtrimit të kompetencave dhe detyrave të tij ligjore. Madje në ligj parashikohet që në rast të hasjes  së pengesave, Kontrolli i Lartë i Shtetit i drejtohet edhe organeve të pushtetit gjyqësor. Si rezultat i mungesës së bashkëpunimit të Autoritetit të Konkurrencës me grupin e auditimit, nuk është arritur që të vlerësohet puna që ky autoritet ka dhënë në funksionimin e tregut të sigurimeve. Përtej kësaj Kontrolli i Lartë i Shtetit ka arritur në përfundimin se edhe bashkëpunimi midis institucioneve ka qenë i dobët.

Sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit, Autoriteti i Konkurrencës ka dështuar në bashkëpunimin me Autoritetin e Mbikqyrjes Financiare për sigurimin e një konkurrence të lirë dhe të ndershme në tregun e sigurimeve, ndërsa ky treg shfaq tiparet e një oligopoli./abcnews.al

Qato.jpg
nev ila18:43 | 28/01/2020

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kallëzuar në prokurori ish-drejtoreshën e Autoritetit Rrugor Shqiptar Sonila Qato dhe anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave E.G, S.P dhe E. S, për tenderin e tunelit të Kardhiqit.

KLSH-ja në kallzimin e saj thekson se kanë kërkuar një hetim të thelluar nga ana e organit të Prokurorisë ka të bëjë me ligjshmërinë e zbatimit të procedurës së prokurimit me objekt: “Ndërtim rruga Kardhiq – Delvine, Loti 7, me fondin limit 2,332,573,946 lekë, të zhvilluar në korrik 2019″. Pra KLSH-ja akuzon Qaton për shkelje ligjor për tenderin e tunelit të Kardhiqit. Në garë ishin 6 kompani, por 5 u skualifikuan dhe pse kishin ofertën më të ulët, fituese u shpall “I.&.S.&.V.&.A&E”.

Ndërkohë ARRSH ndër të tjera ka bërë me dije se katër nga këta operatorë janë skualifikuar sepse nuk plotësonin kriteret e veçanta të kërkuara, veçanërisht nuk kishin përvojë të ngjashme në punimet e tuneleve tokësore.

Pas ankesave, ARRSH-ja thekson se i krëkoi Autoritetit Kontraktor vënien në dispozicion të dokumentacionit e këtij prokurimi të cilat nuk gjenerohen nga sistemi elektronik.

Raporti i plotë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit:

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në zbatim të programit të auditimit nr. 363/1 datë 29.05.2019, ndryshuar, ka përfunduar  auditimin e Përputhshmërisë në Autoritetin Rrugor Shqiptar (ARRSH) Tiranë,  për periudhën e veprimtarisë nga data  01.01.2017 deri në datën 31.07.2019. Nga ky auditim, u konstatuan një sërë shkelje të dispozitave ligjore në fuqi. Më konkretisht shkeljet e konstatuara evidentohen në Raportin Përfundimtar të Auditimit, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 135, datë 24.10.2019.

Ndër çështjet më të rëndësishme që trajtohen në Raportin Përfundimtar të Auditimit janë:

-Në këtë  auditim, u konstatuan shkelje të dispozitave ligjore, për të cilat KLSH ka depozituar indicie për kallëzim penal në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor, Tiranë për:  S.Q, ish- Drejtore e ARRSH dhe Anëtarët e KVO: E.G, S.P dhe E. S. Çështja që kemi kërkuar një hetim të thelluar nga ana e organit të Prokurorisë ka të bëjë me ligjshmërinë e zbatimit të procedurës së prokurimit me objekt: “Ndërtim rruga Kardhiq – Delvine, Loti 7,  me fondin limit 2,332,573,946  lekë, të zhvilluar në korrik  2019. Konkretisht, në këtë procedurë prokurimi, nga 6 operatorët pjesëmarrës, është  kualifikuar vetëm BOE “I.&.S.&.V.&.A&E”, me ofertën ekonomike në vlerën 2,299,327,253.75 lekë dhe janë skualifikuar 5 operatorët e tjerë. Të 5 këta operatorë kanë  paraqitur ofertat ekonomike më të ulët se operatori i kualifikuar. Katër nga këta operatorë janë skualifikuar në përputhje me rregullat e prokurimit publik sepse nuk plotësonin kriteret e veçanta të kërkuara në DT e veçanërisht nuk kishin përvojë të ngjashme në punimet e tuneleve tokësore. Ndërsa BOE “Gj.&.C&.G&.G” është skualifikuar nga KVO, në kundërshtim me ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si më poshtë:

KLSH, me përfundimin e fazës së vlerësimit nga KVO të dokumentacionit të operatorëve pjesëmarrës,  menjëherë mbas njohjes së këtij vlerësimi nëpërmjet sistemit elektronik,  i kërkojë Autoritetit Kontraktor (AK), vënien në dispozicion të dokumentacionit e këtij prokurimi të cilat nuk gjenerohen nga sistemi elektronik. Por AK nuk ju përgjigj kësaj kërkese dhe grupi i auditimit me shkresë të protokolluar në ARRSH me datë 18.07.2019 i është drejtuar, Drejtorisë Juridike, Sektorit te Prokurimeve dhe Drejtorit të Përgjithshëm të ARRSH dhe i ka kërkuar që të vihen në dispozicion të auditimit i gjithë dokumentacioni që nuk gjenerohet nga  sistemi elektronik dhe veçanërisht ankesat e operatorëve ekonomik.  Përsëri strukturat drejtuese të ARRSH nuk i vunë në dispozicion këto dokumente dhe as nuk kthyen përgjigje shkresës sonë, veprim ky që bie  në kundërshtim me nenin 15 të ligjit nr. 154/2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

Në kushtet e mosvënies në dispozicion të këtij dokumentacioni, auditimi u përqendrua vetëm në dokumentacionin e gjeneruar nga sistemi elektronik i prokurimeve dhe u konstatua se, dokumentacioni i paraqitur nga ky  operator plotëson të gjitha kërkesat ligjore dhe kërkesat e veçanta të vendosura në DT. Për pasojë, KVO duhej ta kualifikonte këtë bashkim operatorësh për fazën tjetër të shqyrtimit të ofertës ekonomike. Dhe meqenëse, ky bashkim operatorësh kishte paraqitur ofertën ekonomike në vlerën 1,789,598,000 lekë e cila është më e ulët se oferta e operatori tjetër i kualifikuar  “I.&.S.&.V.&.A&E”, duhej të klasifikonte i pari në renditje dhe duhej ta shpallte fitues, pasi oferta ekonomike e tij ishte në vlerë më të ulët me diferencë prej  611,675,104 lekë. Kështu do të eliminohej dëmi ekonomik në vlerën 611,675,104 lekë me TVSH nga skualifikimi i pa drejtë i këtij bashkimi operatorësh ekonomik.

Për këtë skualifikim, ky bashkim operatorësh  ka paraqitur fillimisht ankesë pranë ARRSH,  e cila nuk e ka pranuar këtë ankesë dhe më pas ka paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik (KPP). KPP, me Vendimin nr. 150, datë 09.07.2019  ka Vendosur:  të pranojë ankesën e paraqitur nga ky bashkimi i operatorëve ekonomikë; AK të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e BOE; të korrigjojë shkeljet e konstatuara, duke e kualifikuar BOE “Gj.&.C&.G&.G”.

Në arsyetimin e Vendimit nr. 150, datë 09.07.2019,  KPP   ka bërë në thelb, të njëjtën arsyetim dhe interpretim ligjor si arsyetimet  dhe interpretimet e bëra nga auditimi i KLSH si dhe ka dalë me të njëjtin konkluzion dhe vendimmarrje se, BO “Gj.&.C&.G&.G” duhej të kualifikohej për në fazën e shqyrtimit ekonomik. Mirëpo, deri në datën 31.08.2019, që përkon me përfundimin e auditimit në terren, AK në zbatim të vendimit të KPP,  nuk ka bërë rikualifikimin e operatoreve e operatorëve.

Duke i konsideruar çështjet/veprimet e përmendura më sipër, (trajtuar hollësisht në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 135, datë 24.10.2019), si veprime me pasoja të rënda për interesat e ligjshme të shtetit dhe të dënueshme sipas Ligjit nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” me ndryshimet përkatëse, bazuar në nenin 281 të Kodit të Procedurës Penale si dhe nenit 15 germa “gj” të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, KLSH i ka përcjellë me shkresën nr.363/16, prot. datë 28.10.2019, indicie për kallëzim penal, Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Gjithashtu në këtë auditim janë konstatuar:

-Përgjithësisht nuk janë përcaktuar mekanizma të mirë organizuar dhe funksionalë të procesit të menaxhimit të riskut, efekt që pasqyrohet edhe në rezultatet e treguesve të performancës së buxhetit dhe thesarit duke shfaqur mangësi,  gjatë zbatimit të kontratave për punë dhe shërbime dhe  rezerva në planifikimin e buxheteve dhe në parashikimin e nevojave për likuiditete,  çka ka  çuar në rritjen e nivelit dhe të stokut të detyrimeve të prapambetura. Kështu në çdo fund viti, ARRSH vazhdon të trashëgoj të njëjtin  borxh ndaj subjekteve që shkon nga 3 miliard lekë në 4 miliard lekë.

Në procedurën e prokurimit me objekt: “Menaxhimi e Mirëmbajtja e Pajisjeve dhe Operimi i Tunelit të Kërrabës për vitin 2018”, me vlerë 98,120 mijë lekë,  u konstatua se llogaritja e fondit limit nuk është e mirë argumentuar sepse, nuk janë  analizuar  çmimet për njësi të shërbimeve të kryera në fakt të kontratave të  shërbimeve që ka pasur në zbatim ARRSH të viteve të mëparshme, por i është referuar vetëm vlerës përfundimtare të këtyre kontratave, pa bere më parë  një analizë të çmimeve të zërave të shërbimeve të paguara në fakt.

-Në disa procedura prokurimi (“Ndërtim mbrojtja nga lumi km 9+500, rruga Milot – Skuraj”, “Plotësimi, rakordimi, masa mbrojtëse dhe siguria rrugore në viaduktet e aksit Kukës – Morinë”, “Ndërtim rruga Kardhiq – Delvine, Loti 6”, “Plotësimi i punimeve të mbetura dhe lidhja me rrugën ekzistuese të objektit Sistemim Asfaltim rruga Korçë-Erseke Loti 1”, “Përmirësimi i sigurisë rrugore në aksin Kashar-Rinas”, “Ndërtim i aksit rrugor Skrapar – Përmet, Loti 1”, “Menaxhimi e Mirëmbajtja e Pajisjeve dhe Operimi i Tunelit të Kërrabës për vitet 2019-2020” dhe “Masa inxhinierie për stabilizimin e rrëshqitjes ne km 21+363 ÷21+468, ne segmentin Lin – Pogradec 2019), janë bërë  skualifikime të operatorëve ekonomik me oferta me të ulta se fituesit që shkojnë në vlerën totale rreth 442,000 mijë lekë. Skualifikimet nga procedurat e prokurimeve të këtyre operatorëve janë bërë për disa mangësi në dokumentacionet e paraqitura për përmbushjen e kritereve të veçanta të kërkuara në dokumentet e tenderit, mangësi të cilat mundë ti konsideroheshin si devijime të vogla, kështu këto fonde buxhetore në vlerën  rreth 442,000 mijë lekë do të menaxhoheshin, më me ekonomicitet.

-Gjatë vitit 2018 në  kundërshtim  me Ligjin 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, janë dhënë shpërblime punonjësve të ARRSH-së, me arsyetimin e ndryshimit të statusit të  tyre nga nëpunës civil, në  punonjës që  marrëdhëniet juridike që rregullohen në  bazë  të  Kodit të  Punës.  Vlera e këtyre shpërblimeve në dëm të buxhetit të shtetit është  51,239 mijë lekë;

– Në disa kontrata për ndërtimin e infrastrukturës rrugore, gjatë zbatimit të punimeve  janë konstatuar punime të kryera nga kontraktorët dhe të  paguara nga ARRSH, në vlerën totale rreth 223,747 mijë lekë. Por këto punime janë të pa rakorduar me dokumentacionin justifikues teknik  si, libreza masash,  fatura, analiza laboratorike të materialeve, etj, duke bërë kështu që  vlera rreth  46,000 mijë lekë të  menaxhohet në mungesë të dokumentacionit.

– Në zbatim të vendimeve gjyqësore të formës së prerë, gjatë periudhës objekt auditimi, janë paguar nga buxheti i shtetit për vitin 2018 shuma prej 350,000 mijë lekë, vlerë kjo të cilës i është shtuar edhe kosto e përmbarimit në shumën rreth 31,745 mijë lekë. Meqenëse shlyerja  këtyre detyrimeve nuk është bërë  në mënyrë vullnetare, ka sjellë efekt negativ për buxhetin e shtetit pasi këto fonde buxhetore në vlerën 31,745 mijë lekë janë shpenzuar si pasoje e mosveprimeve në kohën e duhur.

Për përmirësimin  e performances së veprimtarisë së ARRSH kemi përcjell në 35 rekomandime për zbatim si: 17 masa  për përmirësimin e veprimtarisë së institucionit me karakter organizativ; 5 masa për shpërblim dëmi ekonomik në shumën dhe 13 masa për  menaxhim jo efektiv fondesh buxhetore./abcnews.al

 

aluizni-ok-1.jpg
R D19:47 | 25/01/2020

Tre zyrtarë të ALUIZNI-t të Tiranës kallëzohen në prokurori nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Punonjësit e Drejtorisë Rajonale Tirana-Jug akuzohen se legalizuan banesa në kundërshtim me ligjin. Nga një auditim në këtë drejtori, KLSH ka konstatuar se “ish-drejtori dhe 2 ish-përgjegjës të sektorit kanë krijuar një mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit në vlerën 161,3 mln lekë.

Sipas auditimit, janë bërë legalizime të objekteve pa respektuar distancat nga rrugët apo edhe objekte të cilat bien mbi projektin infrastrukturor të Planit të Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë. Të gjitha këto veprime janë shoqëruar me mangësi në dokumentacion e procesverbale. Edhe dokumentacioni ka shërbyer si provë për KLSH për të paditur penalisht tre ish zyrtarët për shpërdorim detyre. /abcnews.al

zrrp-gjirokaster.jpg
nev ila21:11 | 24/01/2020

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kallëzuar në Prokurori 6 ish-zyrtare të Hipotekës në Gjirokastër, të cilët kanë abuzuar me regjistrimin e pronave.

KLSH ka konstatuar se ish-zyrtarët kanë kthyer rrugë dhe përrenj në tokë truall, ndërsa kanë kryer shkelje edhe me procedurat për regjistrimin e pronave.

Kallëzohen në prokurori 6 zyrtarë të lartë të zyrës së regjistrimit të pasurive në Gjirokastër për abuzim me pronat.

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka bërë me dije se pas një auditimi të  realizuar për periudhën 2017-2019 është  konstatuar  se 3  ish regjistrues dhe 3 specialistë të  hipotekës në Gjirokastër kanë abuzuar me zërat kadastral.

Në raport theksohet se është bërë ndryshimi i zërit kadastral nga përrua në truall dhe nga rrugë në truall si dhe është zhvendosur shtrati i përroit në kartela.

Po ashtu Kontrolli i Lartë Shtetit ka vërejtur se  gjatë kësaj periudhe janë  kryer regjistrime te pronave me dokumente kopje, si dhe  janë legalizuar objekte  që bien mbi rruge e trotuare.

Në 15 raste rezulton se personat e kallëzuar  kanë regjistruar pasuritë e paluajtshme me dokumente fotokopje të pa noterizuar, si dhe është kryer në mungesë të marrëdhënieve me truallin.

Po ashtu ka auditimi është konstatuar se në disa raste punonjësit e hipotekës  kanë regjistruar ndryshim zërit kadastral nga pyll në truall, me sipërfaqe 2400 m2.

Nisur nga këto fakte  KLSH, ka kryer kallëzim penal për shpërdorim detyre pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor, Gjirokastër, për shkelje të ligjit në regjistrimet e paligjshme të pronave, si dhe tjetërsimin e tyre në kundërshtim me ligjin./abcnews.al

erblina-mile.jpg
nev ila15:17 | 13/01/2020

Kasat fiskale nuk kanë dhënë rezultat në luftën kundër informalitetit dhe në rritjen e të ardhurave në buxhetin e shtetit.

Ky  është përfundimi i nxjerë nga një auditim i realizuar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit për efektivitetin e kasave fiskale për periudhën 2010-2018.

Ndër  të tjera ky institucion ngre një sërë pikpyetjesh edhe në lidhje me zbatimin e proçesit të fiskalizimit i cili pritet të nisë në shtator të këtij viti.

Kontrolli i Lartë i Shtetit konstaton se, miratimi i ligjit për fiskalizimin është i vonuar, në një kohë që po has kundërshtim edhe nga grupet e interesit.

Ekonomia shqiptare nuk ka përfituar nga vendosja e kasave fiskale.

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka realizur një auditim për efektivitetin e kasave fiskale  dhe ka dalë në përfundimin se kjo nismë nuk ka ulur informalitetin i cili rezulton se është në nivelin  50 %.

Madje në raport theksohet se ka rënë ndjeshëm pesha e të ardhurave nga TVSh, që mblidhet nga tatimet.

Sipas KLSH-së në vitin 2009, tatimet mblidhnin 30% të TVSH-së totale, ndërsa për periudhën 2010-2018, pesha mesatare e TVSH-së së mbledhur nga tatimet ishte vetëm  24%.

Kjo situatë duket se është ndikuar edhe nga efektiviteti i administratës tatimore e cila edhe pse ka realizuar fushata të shumta e madje  ka penalizuar bizneset kjo nuk ka ndikuar në uljen e evazionit tatimor.

Vendosja e kasave fiskale ishte një kosto shtesë për bizneset të cilat tashmë do të ndryshojnë përsëri  mënyrën e deklarimit.

Klsh thekson se në total janë shpenzuar 46.5 milionë euro për vendosjen e 155 mijë kasave fiskale ku pjesa më e madhe është vendosur për bizneset e vogla.

Ndërkohë pesimist ky institucion tregohet, edhe në lidhje me nismën e re të qeverisë, për vendosjen e sistemit të fiskalizimit.

Kontrolli i Lartë i Shtetit thekson se miratimi jo në kohë i ndryshimeve ligjore dhe akteve nënligjore, vështirëson realizimin e kërkesave të projektit, rrit kostot për biznesin dhe e cilëson të vështirë zbatimin e këtij projekti sidomos në zonat rurale.

Qëllimi i sistemit të ri të fiskalizimit, synon që të gjitha transaksionet midis bizneseve dhe konsumatorit do të raportohen tek Administrata Tatimore në kohë reale, bazuar në sistemin e ri të pajisjeve fiskale, ndërsa të gjitha transaksionet ndërmjet biznesit me njëri – tjetrin dhe ndërmjet biznesit me organet publike, do të bëhen në bazë të faturës elektronike./abcnews.al

sss7.jpg
in a10:30 | 11/12/2019

Stafi i institutit të ndërtimit nuk është i licencuar për të verifikuar sigurinë e godinave. Konkluzioni është i Kontrollit të Lartë të Shtetit që ka bërë një audit në këtë institucion, duke nënvizuar mangësitë.

Nga auditimit është konstatuar se kapacitetet profesionale të punësuara në drejtoritë kryesore të Institutit të Ndërtimit, nuk janë në nivelin që kërkon një institucion kontrolli dhe kërkimor – shkencor. Fakti që nga 16 punonjësit e Drejtorisë së Rregullave Teknike dhe Oponencës, 7 punonjës nuk kanë licencë për projektim (edhe pse është kriter i kërkuar) dhe 5 punonjës janë të sapo diplomuar dhe pa eksperiencë në fushën e projektimeve, si dhe kryerja e oponencave nga bashkëpunëtorët e jashtëm, evidenton mungesën e kapaciteteve teknike për kryerjen e oponencave teknike.

Në raportin e KLSH-së, thuhet se ky institut nuk ka bërë si duhet kritika ndaj cilësisë së ndërtesave.

Nga auditimi i oponencave të kryera nga Instituti i Ndërtimit, u konstatua se oponencat teknike të hartuara paraqiten si një inventarizim i dokumentacionit të projekteve. Rekomandimet e dhëna për çdo kapitull duhet të ishin reflektuar në konkluzionin përfundimtar, ku për mangësitë dhe devijimet nga standardet të projekteve, duhet të jepeshin vlerësime negative për projektet.

Ministria e Infrastrukturës kritikohet se në stadardet e projektimit për banesat, çerdhet, shkollat dhe kopshtet, miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave kanë një shumëllojshmëri rekomandimesh, por nuk paraqitet në asnjë pjesë të tyre ndonjë rekomandim konkret ose referencë në lidhje me llogaritjen antisizmike të strukturave.

Është konstatuar se në projektet e rikonstruksionit të objekteve të infrastrukturës arsimore, megjithëse janë objekte të ndërtuara përpara viteve 90-të, përveç punimeve të rinovimit arkitektonik, rifiniturave, sistemeve elektrike dhe mekanike, mungojnë punimet/masat për përforcimin e strukturave dhe rritjen e qëndrueshmërisë sizmike së tyre.

Raporti i Kontrollit të Lartë të Shtetit, nënvizon se baza ligjore e funksionimit të Institutit të Ndërtimit është e pamjaftueshme. /abcnews.al


Rreth Nesh

ABC NEWS është i pari televizion në Shqipëri që në ditën e parë të transmetimeve nis me lidhje direkte nga 7 studio lokale ne Shkodër, Durrës, Elbasan, Korcë, fier, Vlorë e Gjirokaster. Për të pasuruar gjeografinë e informacionit së shpejti do të mundesohet edhe studio nga Lezha me transmetime live në cdo kohë.
Në faqen zyrtare në internet, abcnews.al do të gjeni portalin më të pasur ballkanik me lidhje në rrjetet më të mëdha sociale facebook, twitter si dhe në një prej websiteve më të fuqishëm në kulturën e internetit YOUTUBE. Transmetimi i ABC news është live 24 ore. 
NUIS/NIPT K01711004F


Kontakt

Telefono