Kryesore

rama-nato-1280x642.png
ent ela12:21 | 12/11/2018

Për të folur për rritjen e buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes zgjodhën bazën ku do të investohen mbi 50 milionë euro, Kucovën.

Edi Rama: “Buxheti i mbrojtjes për vitin 2019 arrin faktikisht në 22 miliardë lekë, ose 220 milionë dhe përbën një rritje prej më shumë se 10% krahasuar me këtë vit”.

Ky buxhet do t’i vihet në dispozicion ushtrisë për të realizuar një sërë objektivash të rëndësishëm, që nga modernizimi i grup batalionit të këmbësorisë së lehtë, tek përmirësimi i kapaciteteve të tjera dhe pajimeve bazë për ushtarakët e Forcave të Armatosura; blerja e armatimit të lehtë, municioneve dhe aksesorëve të nevojshëm për këto forca; vënin në funksion të sistemit të integruar të vëzhgimit të hapësirës ajrore, projekt që po zhvillohet në bashkëpunim me parterin tonë strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

“Gjatë të gjithë kësaj kohe, ne e kemi çuar përpara bashkëpunimin me partnerin tonë strategjik, Shtetet e Bashkuara, lidhur me modernizimin e kapaciteteve ajrore shqiptare dhe rijetëzimi në tërësi i këtyre pikave kyçe do të vazhdojë, sepse, përveç modernizmit të kësaj baze ajrore këtu në Kuçovë, do të vijojmë me projektin e modernizimit të bazës ajrore të Farkës”.

Jo vetëm infrastrukturë moderne por dhe paga të kënaqshme do të dalin nga buxheti i vitit 2019.

Olta Xhaçka: “Kjo është rritja më e madhe e pagave e bërë në historinë e Forcave të Armatosura e stërmerituar sipas kryetarit të qeverisë”. /abcnews.al

 

META-FRATINI.mpg_snapshot_00.14-1280x720.jpg
ent ela11:47 | 12/11/2018

Presidenti i Republikës  i drejton publikisht 14 pyetje jo sekrete Ministrisë së Mbrojtjes lidhur me propozimin për emërimin e Sandër  Lleshaj ministër të Brendshëm. Kreu i shtetit kërkon informacion shterues se për sa kohë Gjenerali Lleshaj ka qenë ushtarak i shërbimit aktiv, pasi sipas Kushtetutës, ushtarakët e shërbimit aktiv nuk mund të zgjidhen ose të emërtohen në detyra të tjera shtetërore dhe nuk mund të kandidojë e as të zgjidhet ministër apo deputet pa hequr dorë më parë nga detyra.

Institucioni i Presidencës njofton se megjithëse kryeministri është vënë në dijeni mbi këtë ndalim kushtetues, sërish edhe në këtë propozim të ri nuk ka dhënë asnjë shpjegim, informacion si dhe nuk është mbajtur asnjë qëndrim mbi këtë çështje.

Për më tepër që në njoftimin e Kryeministrit në rrjetet sociale të datës 27 tetor 2018, por edhe në dalje të tij publike, Sandër Lleshaj propozohet për emërim si ministër i brendshëm duke e trajtuar atë me gradën “gjeneral”.

Presidenti i kërkon ministrisë së mbrojtjes  a ka qenë në dijeni gjatë shqyrtimit gjyqësor se Sandër Lleshaj ndërkohë që zhvilloheshin procest gjyqësore ishte i emëruar si Këshilltar i kryeministrit?

Si ka vlerësuar dhe si parashikon ministria e mbrojtjes ekzekutimin e vendimit gjyqësor me të cilin Gjykata e Apelit Administrativ urdhëron: Kthimin e paditësit Sandër Lleshi në detyrën e Zv/shefit të shtabit të përgjithshëm të Forcave të Armatosura, apo në një detyrë tjetër në përputhje me gradën që mban.

Në këto kushte Presidenti i republikës në zbatim të Kushtetutës , vlerëson të domosdoshme paraqitjen e një informacioni shterues mbi 14 pyetjet që i parashtron Ministrisë së Mbrojtjes të cilat zbardhin nëse kryeministri ka propozuar një civil apo një ushtarak në detyrën e Ministrit të Brendshëm.

 

Letra e plotë e Presidentit drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes

E nderuar Znj.Ministre,

Presidentit të Republikës, sot më datë 9.11.2018, i është paraqitur sërish propozimi i Kryeministrit për emërimin e z. Sandër Lleshaj në detyrën e ministrit të Brendshëm.

Ky propozim është përcjellë me shkresën e Kryeministrit nr. 5211 prot, datë 09.11.2018 dhe shoqërohet me një relacion shpjegues (dy fletë e panënshkruar) dhe CV-në, e kandidatit, akte këto me të cilin Kryeministri mbështet propozimin e Tij.

Duke qenë se, kandidatura e z.Sandër Lleshaj, vjen nga një karrierë e gjatë ushtarake, në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ku ministri si funksion kushtetues, është autoritet civil, në zbatim të neneve 69, 103, 167/1, të Kushtetutës, emërimi i tij në detyrën e ministrit të Brendshëm, paraqet një problematikë themelore kushtetuese.

Kjo sepse ushtarakët e shërbimit aktiv nuk mund të zgjidhen ose të emërohen në detyra të tjera shtetërore dhe as të marrin pjesë në parti ose në veprimtari politike, ndërkohë që një ushtarak i shërbimit aktiv nuk mund të kandidojë e as të zgjidhet ministër apo deputet pa hequr dorë më parë nga detyra.

Megjithëse Kryeministri është vënë në dijeni mbi këtë ndalim kushtetues, sërish edhe në këtë propozim të ri, nuk është dhënë asnjë shpjegim, informacion si dhe nuk është mbajtur asnjë qëndrim mbi këtë çështje dhe për pasoja të tjera që mund të lidhen me të.

Për më tepër, që në njoftimin fillestar të Kryeministrit në rrjetet sociale të datës 27 tetor 2018, por dhe në dalje të tij publike, z. Sandër Lleshaj propozohet për emërin si ministër i Brendshëm, duke e trajtuar atë me gradën “Gjeneral”.

Në këto kushte Presidenti i Republikës në zbatim të nenit 92/h, vlerëson të domosdoshme paraqitjen e një informacioni shterues mbi pyetjet e parashtruara, si dhe të dhëna me shkrim për çështjet si më poshtë:

1. Çfarë veprimesh proceduriale dhe materiale janë kryer nga Ministria e Mbrojtjes apo Shtabi i Përgjithshëm për ekzekutimin e Vendimit të formës së prerë nr. 5137, datë 07.12.2017 të Gjykatës së Apelit Administrativ, vendim ky që ka trajtuar pretendimet e z. Sandër Lleshi.

2. A ka ushtruar Ministria e Mbrojtjes të drejtën e kundërshtimit, duke ushtruar rekurs në Gjykatën e Lartë kundër Vendimit nr. 5137, datë 07.12.2017 të Gjykatës së Apelit Adimistrativ dhe nëse po, cilat janë arsyet që Ministria e Mbrojtjes ka kundërshtuar këtë vendim gjyqësor të formës së prerë?
Nëse po, lutemi paraqitjen e kopjes të rekursit të paraqitur nga Ministria e Mbrojtjes në Gjykatën e Lartë.

3. A jeni në dijeni nëse z. Sandër Lleshaj, ka ushtruar të drejtën e kundërshtimit duke paraqitur Kundër Rekurs, për të kundërshtuar Rekursin e paraqitur nga Ministria e Mbrojtjes në Gjykatën e Lartë dhe nëse po, cilat janë arsyet dhe pretendimet të parashtruara në këtë kundër-rekurs të z. Sandër Lleshi që ka kundërshtuar rekursin e Ministrisë së Mbrojtjes?
Nëse po, kërkojmë paraqitjen e një kopje të këtij akti.

4. A ka kryer Ministria e Mbrojtjes, apo Shtabi i Përgjithshëm i FA, veprime për ekzekutimin e këtij vendimi të Gjykatës së Apelit Administrativ, përsa i takon trajtimit financiar sipas dispozitivit të vendimit, ku gjykata urdhëron: “Detyrimin e palës së paditur Ministria e Mbrojtjes t’i paguajë paditësit Sandër Lleshi pagën nga data 29.05.2013, deri në datën e sistemimit të paditësit në detyrën e Zv/Shefit të Shtabit të Përgjithsëm të FA, apo në një detyrë tjetër në përputhje me gradën që mban. Cili është niveli ekzekutimit të këtij vendimi gjyqësor deri në ditët e sotme ?

5. A ka qenë në dijeni ministria e Mbrojtjes gjatë shqyrtimit gjyqësor se z.Sandër Lleshaj, ndërkohë që zhvilloheshin proceset gjyqësore, ishte i emëruar si Këshilltar i Kryeministrit ?

6. A është ekzekutuar nga Ministria e Mbrojtjes vendimi i Gjykatës përsa i takon shlyerjes së shpenzimeve gjyqësore?

7. A ka parashtruar z.Sandër Lleshaj, ndonjë kërkesë personale apo nëpërmjet shërbimit Përmbarimor për vënien në ekzekutim të vendimit të Gjykatës, dhe nëse po, lutemi përcjelljen e një kopje të kësaj kërkese së bashku me dokumentacionin e plotë.

8. A ka parashtruar z. Sandër Lleshaj, ndonjë kërkesë në lidhje me trajtimin e tij financiar në zbatim të vendimit të Gjykatës dhe taksimin e kësaj të ardhure, nisur nga fakti që ai trajtohej financiarisht me pagë dhe si Këshilltar i Kryeministrit ?
Nëse po, cili është qëndrimi që është mbajtur në lidhje me këto kërkesa, dhe cila është zgjidhja që ka dhënë Ministria e Mbrojtjes apo Shtabi i Përgjithshëm i FA, në lidhje me këtë çështje ?

9. Si ka vlerësuar dhe si parashikon Ministria e Mbrojtjes ekzekutimin e vendimit gjyqësor me të cilin Gjykata e Apelit Administrativ, urdhëron: “Kthimin e paditësit Sandër Lleshi në detyrën e Zv/Shefit të Shtabit të Përgjithsëm të FA, apo në një detyrë tjetër në përputhje me gradën që mban.

10. A ka patur ndonjë komunikim apo praktikë administrative shkresore midis Ministrisë së Mbrojtjes, Shtabit të Përgjithshëm me institucionin e Kryeministrit në funksion të ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Administrativ nr.5137, datë 07.12.2017, përsa i takon rikthimit në një detyrë tjetër në përputhje me gradën që mban, për të njëhsuar funksionin që z. Sandër Lleshaj mbante si Këshilltar i Kryeministrit për Sigurinë Kombëtare që prej vitit 2013 e në vijim në zbatim të vendimit të gjykatës?
Nëse po, cili është qëndrimi që është mbajtur nga institucionet respektive dhe vënien në dispozicion të akteve respektive.

11. A ka patur ndonjë komunikim, apo praktikë të propozuar nga Ministria e Mbrojtjes me institucionin e Presidentit të Republikës, në lidhje me vendimin e Gjykatës së Apelit Administrativ nr.5137, datë 07.12.2017?

12. Me çfarë akti z. Sandër Lleshaj, ka kaluar në lirim, apo në rezervë në Forcat e Armatosura, pas daljes së vendimit nr. 5137, datë 07.12.2017 të Gjykatës së Apelit Administrativ dhe përpara paraqitjes së propozimit të Kryeministrit, për emërimin e tij në detyrën e ministrit të Brendshëm ?
Nëse e dispononi, lutemi vënien në dispozicion të këtij akti.

13. Cili është vlerësimi i ministrisë së Mbrojtjes, për zbatimin në tërësi të vendimit të Gjykatës së Apelit Administrativ nr. 5137, datë 07.12.2017 tashmë pas emërimit të z. Lleshi si Zëvendësministër i Brendshëm, apo në rast të emërimit të tij si ministër i Brendshëm?

14. Në kërkesën e Kryeministrit propozohet që z. Sandër Lleshaj të emërohet ministër i Brendshëm. Ndërkohë konstatohet se në vendimet gjyqësore mbi këtë ushtarak, të dhënat personale të tij paraqiten me mbiemër Lleshi.
Lutemi sqarimin e këtij fakti, kur janë bërë këto ndryshime në të dhënat personale dhe si është reflektuar kjo në dosjen personale të këtij ushtaraku?

Duke vlerësuar shumë të rëndësishme këtë çështje Presidenti i Republikës, në cilësinë dhe të Komandantit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Kryetar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare kërkon bashkëpunimin e plotë nga ana juaj për paraqitjen sa më parë të këtyre shpjegimeve dhe dokumentacionit të kërkuar, të cilat duhet të jenë shteruese, në mënyrë që vlerësimi i këtij propozimi të ri të Kyeministrit, të kryhet në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe legjislacionit në fuqi.
Me respekt Ilir Meta

ISLAMAJ-KPA-1280x720.jpg
ent ela11:04 | 12/11/2018

Kolegji i Posaçëm i Apelimit nisi të hënën shqyrtimin e ankimit të bërë nga Komisioneri Publik kundër vendimit të KPK-së për konfirmimin në detyrë të gjyqtarit Edmond Islamaj. Gjyqtari i Gjykatës së Lartë pretendoi se nuk kishte asnjë problem në pasurinë e tij, por Komisionertë thanë se duhet bërë hetim më i thelluar.

Gjashtë muaj pasi kaloi me sukses procesin e vettingut gjyqtari i Gjykatës së Lartë, Edmond Islamaj, doli para një pesësheje të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin e tij në detyrë u ankumua nga ana e Komisionerit Publik, institucioni që përfaqëson publikun në procesin e vettingut. Komisioneri Publik i tha Kolegjit se hetimi i bërë nga ana e KPK-së për Islamajn ishte i paplotë, i mangët dhe jo bindës për pasurinë. Sipas Komisionerit, Kolegji i Posaçëm i Apelimit duhet të prishë vendimin e mëparshëm dhe të hetojë të gjitha pikat e errëta për të dalë me tej me një vendim konfirmi.

Një nga hetimet e paplota sipas Komisionerit ishte blerja e një trualli prej 1 mijë metër në bregdetin e Karpenit nga gjyqtari në vlerën e 1 mijë euro, në një kohë që vlera e shitblerjes në zonë shkonte gati në 25-fishin e vlerës së blerë nga Islamaj. Nevojë për hetim më të thelluar u kërkua edhe për disa mosdeklarime në vite të pasurive të paluajtshme të bashkëjetueses së gjyqtarit dhe blerje mbi mundësitë e saj financiare, si dhe mbi blerjen e një automjeti fuoristradë. Komisionerët Publikë thanë se në deklaratën vetting të Islamajt mungonte një vlerë prej 4.4 milionë lekë në 9 milionë lekët e pretenduara si kursime ndër vite të dy partnerëve. Sipas palës ankuese, KPK duhet të hetonte më shumë edhe për 64 udhëtimet e bëra nga Islamaj në vitet 2008-2016 dhe 56 të bashkëjetueses. “Duhet të hetohej adresa e mbërritjes, ditët qëndrimit dhe kostot përkatëse”, tha Komisioneri Balliu.

Nga ana e tij gjyqtari Islamaj tha se KPK kishte kryer një hetim të thelluar, bazuar në të gjitha të dhënat dhe provt e nevojshme. Ai kundërshtoi të gjitha pretendimet e ngritura nga ana e Komisionerit Publik, duke theksuar se të gjitha pasuritë e tij dhe personave të lidhur ishin të ligjshme. Në përfundim, për t’i dhënë kohë Komisionerëve Publikë për tu shprehur në lidhje me disa prova të paraqitura nga gjyqtari Islamaj, Kolegji shtyu seancën për të premten në orën 09:00./abcnews.al

arr-933x445.jpg
ent ela10:48 | 12/11/2018

Një 24 vjeçar nga Lushnja është vënë në pranga, pasi në makinën me të cilën udhëtonte dhe që e kishte të vjedhur u gjetën 15 doza kokaine. Ai është Sebastian Haliti dhe arrestimi i tij u bë gjatë operacionit “Ndëshkimi i të Fortëve” . Pasagjeri që ndodhej në makinë me Halitin një 27 vjeçar gjithashtu nga Lushnja u procedua dhe u ndalua nga policia. Dyshohet se këta dy persona janë shpërndarës të kokainës në Lushnje dhe në Fier.

Njoftimi i Policisë Lushnjë

Tjetër goditje në kuadër të operacionit “Ndëshkimi i të fortëve”.

Godet një tjetër rast i shpërndarjes së lëndëve narkotike të forta.

Kontrolle nga policia e Lushnjes dhe FNSH në lokale, akse rrugore dhe ambiente të ndryshme.

Kontrollet për kapjen e personave në kërkim, të atyre që qarkullojnë me armë zjarri apo që tentojnë të shpërndajnë lëndë narkotike.

Patrulla e Policisë Lushnje kap në flagracë një shpërndarës të drogave të forta.

Sekuestrohen 15 doza lëndë narkotike e dyshuar Kokainë.

Si rezultat i kontrolleve u arrestua në flagrancë një shtetas i cili shpërndante lëndë narkotike si dhe u procedua penalisht pasagjeri që ishte në automjet me të, shtetasi L.A, 27 vjeç, banues në Lushnje.

Specialistët për Hetimin e Narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, arrestuan në flagrancë shtetasin:

  • Sebastian Haliti, 24 vjeç, banues në Lushnje.

Gjatë kontrollit të automjetit që drejtohej nga shtetasi Sebastian Haliti, në kroskotin e tij, u gjendën dhe sekuestruan 15 doza me lëndë narkotike e dyshuar Kokainë.

Gjithashtu nga verifikimi që i është bërë automjetit tip Mercedes-Benz, dyshohet se ky automjet mund të jetë i vjedhur dhe trafikuar.

Materialet proceduriale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së parë Fier për veprime të mëtejshme proceduriale. /abcnews.al

Screenshot-639x330.png
ent ela10:43 | 12/11/2018

Lista Serbe i ka ofruar bashkëpunim partive opozitare në Kosovë për rrëzimin e Qeverisë Haradinaj. Kjo mbështetje ka ardhur pas vendimit të ekzekutivit për vendosjen e taksës prej 10% për produktet e Serbisë dhe të Bosnjë e Hercegovinës, megjithatë partitë opozitare edhe pse kërkojnë zgjedhje të parakohshme, janë kundër rrëzimit të Qeverisë me votat e Listës Serbe.

Vendimi i Qeverisë së Kosovës për vënien e taksës prej 10% për produktet nga Serbia e Bosnja ka bërë që Lista Serbe t’i ofrojë votat e deputetëve të saj për rrëzimin e Qeverisë. Megjithatë, subjektet opozitare edhe pse po kërkojnë që vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme janë kundër rrëzimit të Qeverisës me votat e Listës Serbe. Opozita thotë se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja, por sipas tyre, bashkëpunimi me Listën Serbe do të ishte i pakuptimtë.

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ismajl Kurteshi, tha për të përditshmen  “Zërin” se bashkëpunimi i kësaj partie me Listën Serbe për rrëzimin e qeverisë “Haradinaj” do të ishte i pakuptimtë.

“Nuk kemi biseduar për këtë çështje, por mendoj se bashkëpunimi me Listën Serbe nuk ka kuptim për shumë arsye. Arsyeja pse ata duan ta rrëzojnë Qeverinë nuk është arsye e vërtetë. Ne e përkrahim kryeministrin Haradinaj për taksën që ka vënë për prodhimet e Serbisë dhe mendojmë se masat duhet të ishin edhe më të ashpra që të mos lejohet hyrja e mallrave të Serbisë në Kosovë”, shtoi ai. /abcnews.al

 

 

 

termet-933x445.jpg
ent ela10:32 | 12/11/2018

Dy tërmete njëri pas tjetrit kanë goditur ishujt grekë mëngjesin e sotëm. Sipas të dhënave sizmiologjike, tërmeti i parë ka rënë në detin Jon dhe ka qenë me magnitudë 4.6. Disa minuta më vonë, ra një tjetër tërmet me magnitudë 4.5.

Tërmetet kanë rënë në një thellësi prej 10 kilometra nën tokë, duke bërë që lëkundjet të ndiheshin në Zakyntho, Patra dhe Athinë. Tërmeti u ndje edhe në jug të Shqipërisë.

Nga lëkundjet sizmike nuk ka persona të lënduar, dhe as dëme materiale. /tvklan.al

malibu_fire_nov._9_-_h_-_2018-1280x721.jpg
ent ela10:02 | 12/11/2018

31 viktima dhe 228 të zhdukur është bilanci i zjarreve më të këqija në historinë e shtetit të Kalifornisë. Qyteti i Paradajz është shkatërruar, ndërsa tashmë rrezikohet dhe Malibu.

Shkon në 31 numri i viktimave dhe 228 të zhdukur si pasojë e zjarreve që kanë shkatërruar Kaliforninë. Sipas autoriteteve këto zjarret më të këqija në historinë e shtetit. Më shumë se 300 mijë persona janë detyruar të braktisin banesat e tyre. Ndërkohë qyteza e Paradajz është shkrumbuar e tëra. Presidenti amerikan Doanld Tramp vazhdon të fajësojë keqmenaxhimin e pyjeve duke thënë se një fenomen i tillë mund të parandalohet nëse banorët tregohen të zgjuar. Madje me anë të një mesazhi në profilin e tij Tuiter Tramp kërcënon se do të ndërpresë fondet federale për këtë shtet.

Ekspertët shprehen se një nga faktorët që ka ndikuar në këtë situatë të paprecedentë është dhe thatësira, dhe pse Kreu i Shtëpisë së Bardha këmbëngul se nuk ka të bëjë aspak me ndryshimet klimaterike.

Por për zjarrfikësit, ndërhyrjen e shpejtë dhe banorët që po garojnë me kohën, politika në këto momente nuk ka të bëjë fare. Pamjet e publikuara nga mediat amerikane tregojnë përmasat e dramës me zjarrin që ka përfshirë çdo gjë: pyje, shtëpi, ndërtesa industrial dhe rrugë. Si dhe një numër i madh automjetesh të bllokuara nga një mur zjarri që i ka kthyer në hi.

Janë tre frontet e zjarrit me të cilat po përballen zjarrfikësit, mbrojtja civile dhe vullnetarët, nga veriu në jug. Flakët kanë pushtuar dhe disa zona të Los Anxheles që janë evakuuar menjeherë, përfshirë dhe kopshtin zoologjik. Ndërkohë po luftohet për të ndaluar zjarrin në Malibu, në pjesën përballë oqeanit paqësor ku kanë vilat e tyre emra të njohur të Hollivud si Kim Kardashian, aktorët Martin Shin e Orlando Blum, Sher e Ledi Gaga. Të gjithë kanë publikuar fotografi se si duken banesat e tyre nga brenda. Banesa e Ketlin Xhener është shkrumbuar, dhe regjisori meksikan Guilermo del Toro u detyrua të braktisë vilën e tij.

Të paktën dhjetë trupa të pajetë janë gjetur në zonën e Paradajz, qytezës në veri të Sakramentos, të shkrumbuuar totalisht nga zjarri. Shtatë nga viktimat ndodheshin në banesë, tre prej tyre jashtë teksa përpiqeshin të arratiseshin në këmbë apo me automjet. Katër viktima të tjera u gjetën brenda automjeteve të tyre. Ndërsa numri i personave të evakuuar në të gjithë Kaliforninë ka arritur në 300 mijë. /abcnews.al

Gruevski-intervju-TV-Nova.png
ent ela09:54 | 12/11/2018

Prej dy ditësh autoritetet në Maqedoni janë vënë në kërkim të ish-kryeministrit, Nikolla Gruevski për t’i dorëzuar vendimin refuzues për shtyrjen e vuajtjes së dënimit prej 2 vjet burg.

Gruevski duhet ta pranojë vendimin dhe të paraqitet menjëherë në burg për vuajtjen e dënimit për shpërdorim të detyrës në rastin e blerjes së makinës luksoze qeveritare në vlerë prej 600 mijë euro.

Sipas ligjit, nëse edhe sot Gruevski nuk paraqitet vullnetarisht per vuajtjen e denimit, atëherë per te do të shpallet flete-arresti.

Në disa media po spekulohet mbi mundësinë e largimit të tij nga Maqedonia, por kjo nuk është konfirmuar nga Ministria e Punëve të Brendshme.

Para se Gjykata te refuzonte kërkesen e tij për shtyrje te vuajtjes së dënimit, Kuvendi i Maqedonisë javën e kaluar nuk arriti të siguronte dy të tretat e votave për t’i hequr mandatin e deputetit.

Për heqjen e mandatit kishin votuar 58 deputetë, nga 80 vota që duheshin për këtë qëllim. /abcnews.al

 

ilir-meta.jpg
G. P.16:02 | 11/11/2018

Me ftesë të presidentit francez, Emmanuel Macron, kreu i shtetit shqiptar, Ilir Meta, mori pjesë në ceremoninë e përkujtimit të 100-vjetorit të Armëpushimit të Luftës së Parë Botërore në Paris. Në nisje të aktivitetit zyrtar Meta u prit në një ceremoni shtetërore në Pallatin Élysée nga homologu i tij francez Emmanuel Macron dhe Zonja e Parë, Brigitte Macron.

Presidenca e Shqipërisë njoftoi se në takimin që zhvilloi me Macron, presidenti Meta ndër të tjera shprehu vlerësimet për marrëdhëniet tradicionale dhe të shkëlqyera mes dy vendeve tona si edhe theksoi rëndësinë e dinamizmit të tyre. Gjatë qëndrimit të tij në Parisë, Meta, zhvilloi një takim edhe me kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu.

Sipas zyrës së shtypit të presidentit Meta, në takimin miqësor dhe të ngrohtë me liderin izraelit kreu i shtetit shqiptar vlerësoi marrëdhënin unike mes popujve tanë në respekt e mirënjohje të historisë dhe shprehu vullnet për marrëdhënie me të ngushta në të ardhmen mes dy vendeve./abcnews.al

MBULIM-KAPET-EKSPLOZIV-NE-TIRANE.mpg_snapshot_00.17-1280x720.jpg
G. P.15:58 | 11/11/2018

Tetë kallëpe tritol nga 150 gramë secili, një granatë mësymëse dhe 500 gramë lënde eksplozive tritol, që shërben për përgatitjen e minave me telekomandë janë bllokuar në Tiranë nga shërbimet e komisariatit 6. Poseduesi i tyre 31 vjeçari Fatjon Kola, nga Peza e Madhe është arrestuar në flagrancë.
Materialet iu gjetën 31 vjeçarit në banesë ndërsa tashmë ai akuzohet për veprën penale ‘”Prodhimi i armëve dhe municioneve luftarake, lëndëve plasëse, i bombave apo minave”./abcnews.al


Rreth Nesh

ABC NEWS është i pari televizion në Shqipëri që në ditën e parë të transmetimeve nis me lidhje direkte nga 7 studio lokale ne Shkodër, Durrës, Elbasan, Korcë, fier, Vlorë e Gjirokaster. Për të pasuruar gjeografinë e informacionit së shpejti do të mundesohet edhe studio nga Lezha me transmetime live në cdo kohë.
Në faqen zyrtare në internet, abcnews.al do të gjeni portalin më të pasur ballkanik me lidhje në rrjetet më të mëdha sociale facebook, twitter si dhe në një prej websiteve më të fuqishëm në kulturën e internetit YOUTUBE. Transmetimi i ABC news është live 24 ore. 
NUIS/NIPT K01711004F


Kontakt

Telefono