Ekonomi

termet-1-1280x960.jpg
Autor E08:55 | 12/10/2019

Pas tërmeteve “tundet” qeveria, nuk regjistrohen pronat pa sigurim 10-vjeçar. Caktohen çmimet minimale për sigurimin e ndërtesave 100 euro prim për 100 mijë euro dëm.

Rreth 10 ditë pas tërmeteve të fuqishme me magnitudë 5.8 dhe 5.6 që goditën Shqipërinë, Kryeministri Edi Rama njoftoi se Qeveria ka vendosur sigurim të detyrueshëm 10-vjeçar për ndërtuesit. Duhej të ndodhnin tërmetet që qeveria të nxirrte një vendim të parashikuar nga ligji i 5 viteve më parë “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”( Nr. 107/2014, datë 31/07/2014).

Tërmeti ka “shkundur” ministritë dhe AMF për të ridraftuar vendimin që Këshilli i Ministrave e miratoi në mbledhjen e datës 2 tetor. Sipas VKM, “ndërtuesi, përpara dorëzimit të lejes së ndërtimit, duhet të kryejë dhe të dorëzojë kontratën e sigurimit të detyrueshëm për mbulimin e përgjegjësive civile dhe profesionale që rrjedhin nga gabime dhe neglizhenca që çojnë në mosrespektimin e legjislacionit dhe dokumenteve të planifikimit në fuqi, në zbatim të nenit 47, pika 2, të Ligjit Nr.107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”.

Sigurimi i detyrueshëm për ndërtesat, në fakt, ishte parashikuar sipas neneve 42 dhe 47 të Ligjit Nr. 107/2014, datë 31/07/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i ndryshuar, por mbetet e paqartë se pse nuk ishte miratuar VKM përkatëse prej më shumë se 5 vitesh kur hyri në fuqi ligji.
Kryeministri Rama ka sqaruar mediat se “qeveria ka marrë vendim me impakt afatgjatë, parashikon masat detyruese për ndërtuesit, për zhvilluesit, investitorët, për të lidhur një kontratë sigurimi me afat 10-vjeçar me blerësit e apartamenteve, kontrata mbulon dëmet ndaj të tretëve që rrjedhin, ku për shkak të terrenit apo defektit në ndërtim, ndërtimi shembet -pjesërisht ose tërësisht, apo paraqet rrezik shembje”.

Kontrata 10-vjeçare me prime të rregulluara

Sipas VKM-së, ndërtuesi/zhvilluesi/investitori i dorëzon blerësit, njëkohësisht me lidhjen e kontratës për kalimin e pronësisë së ndërtesës, një kontratë sigurimi me afat 10- (dhjetë) vjeçar me përfitues blerësin/blerësit dhe me efekt nga data e përfundimit të punimeve, në zbatim të pikës 9, të nenit 42, të ligjit nr.107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar.

Kjo kontratë sigurimi mbulon dëmet e ndërtesës, që shfaqen pas lidhjes së kontratës së kalimit të pronësisë, përfshirë dëmet ndaj të tretëve, që rrjedhin kur, për shkak të tokës, ose për defekt të ndërtimit, ndërtimi shembet tërësisht ose pjesërisht, ose paraqet rrezik të dukshëm shembjeje ose defekte të tjera të rënda. Limiti i përgjegjësisë së kontratës së sigurimit nuk duhet të jetë më i ulët se vlera totale e çmimit të shitjes të përcaktuar në kontratën e kalimit të pronësisë së pasurisë paluajtshme.

Vendimi i qeverisë rregullon edhe tarifën vjetore të primit të sigurimit nuk mund të jetë më e ulët se 0.1 (zero pikë një) për qind e shumës së sigurimit/limit të përgjegjësisë së përcaktuar në kontratën e sigurimit. Pra, për një banesë që kushton 100 mijë euro, primi i sigurimit nuk mund të jetë më pak se 100 euro, duke vendosur në këtë mënyrë një çmim dysheme poshtë të cilit kompanitë e sigurimit nuk mund të ofrojnë policat e sigurimit.

Noterët, garantët e zbatimit të VKM

Vendimi i qeverisë ju jep një rol të rëndësishëm noterëve për të ndjekur zbatimin e detyrimit të lidhjes së kontratës së sigurimit që ndërtuesi/zhvilluesi/investitori duhet t’i dorëzojë blerësit, njëkohësisht me lidhjen e kontratës për kalimin e pronësisë së ndërtesës. Vendimi i qeverisë përcakton hallkën e fundit të regjistrimit në hipotekë, për të bllokuar transaksionet e ndërtesave pa policë sigurimi. “Në rast mungese të kontratës së sigurimit, kërkesa për regjistrim të kontratës së kalimit të pronësisë nuk administrohet nga sporteli i shërbimeve kadastrale”, përcaktohet në VKM.

Sipas VKM, “noterët lidhin kontratën për kalimin e pronësisë së ndërtesës nga ndërtuesi/zhvilluesi/investitori te blerësi, shoqëruar me kontratën e sigurimit 10- (dhjetë-) vjeçar në favor të blerësit/blerësve të kryer nga shitësi, në përputhje me pikën 9, të nenit 42, të ligjit nr. 107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar, si dhe me ligjin nr.110 / 2018, “Për noterinë”.
Kërkesa për regjistrim në regjistrin e pasurive të paluajtshme të kontratave të kalimit të pronësisë së ndërtesës nga ndërtuesi/zhvilluesi/investitori te blerësi, shoqërohet edhe me kontratën e sigurimit 10- (dhjetë-) vjeçar në favor të blerësit/blerësve, të kryer nga ndërtuesi/zhvilluesi/investitori.

Roli i AMF, ministrive dhe kadastrës

Qeveria ka përfshirë edhe Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare (AMF), një institucion i pavarur ligjërisht, në zbatimin e VKM. Elementet dhe kushtet e përgjithshme të kontratës së sigurimit të detyrueshëm për t’u zbatuar nga shoqëritë e sigurimit miratohen nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas marrjes së mendimit nga Ministria përgjegjëse për Infrastrukturën dhe Ministria përgjegjëse për Financat. Gjithashtu, ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Drejtësisë, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Si dështoi sigurimi vullnetar nga forcat e natyrës

Për paradoks të ngjarjeve natyrore që goditën Shqipërinë në fund të shtatorit 2019, të dhënat zyrtare tregojnë se shqiptarët po mendojnë gjithnjë e më pak për sigurimin vullnetar nga zjarri dhe forcat e natyrës. Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare raporton se për 8 muajt e vitit 2019, primet e shkruara bruto për sigurimin nga zjarri dhe forcat e natyrës ranë me 30%, duke përbërë 7.8% të totalit në sigurimin e jo jetës, nga 11.4% që ishte kjo peshë në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sigurimi i ndërtesave zë një pjesë të vogël të industrisë së sigurimeve në Shqipëri dhe zbatohet kryesisht në rastet e vendosjes së tyre si kolateral për kredi nga bankat, ose në rastet e bizneseve të rrezikuara nga përmbytjet dhe fatkeqësitë e tjera natyrore si zjarret dhe tërmetet.

Shqiptarët, për 8 muaj, kanë shpenzuar rreth 824 milionë lekë (rreth 100 milionë lekë ose 1 milion dollar në muaj) për sigurimin vullnetar nga zjarri dhe forcat e natyrës dhe 329 milionë lekë, me një rënie prej 30% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018. Kjo rënie është reflektuar edhe ndaj totalit, ku nga 11.41% që zinte ky sigurim në totalin e primeve bruto të sigurimeve të jo-jetës në vitin 2018, ka zbritur në 7.85% për këtë vit.
Një trend edhe më negativ kanë ndjekur dëmet e paguara për periudhën janar-gusht për sigurimin nga zjarri dhe forcat e natyrës, me një rënie prej 53%, por sigurisht që shifrat do të përmbysen pas raportimeve të muajve shtator dhe tetor, kur do të paguhen dëmet e evidentuara.

Sigurimi nga katastrofat, projektligji 4 vite mbetet në sirtar

Diskutimet nëse sigurimet nga katastrofat do të jenë të detyrueshme apo vullnetare kanë filluar që nga viti 2011, kur Banka Botërore, në bashkëpunim me IFC, propozuan zhvillimin e sigurimeve përballë sfidave të reja përfshirë dhe sigurimin nga katastrofat. Në vitin 2014 ishte FMN që propozoi një program sigurimi kombëtar për tërmetet, për të gjithë ata që kanë një shtëpi, në përputhje me kërkesat e menaxhimit të riskut nga katastrofat.

“Në mënyrë që të adresohet impakti social dhe impakti fiskal nga katastrofat natyrore, ne rekomandojë vendosjen e një programi kombëtar të detyrueshëm për tërmetet. Përveç të qenët gjerësisht të ekspozuar ndaj tërmeteve, sigurimi nga tërmetet për shtëpitë është pothuajse inekzistent, duke lënë kështu pronarët e shtëpive dhe qeverinë financiarisht të prekshme nga katastrofat natyrore”, shprehej FMN.

Por debatet mes të qenët të detyrueshme apo vullnetare kanë kompleksuar edhe AMF, e cila në një sqarim të datës 2 tetor 2018, lidhur me sigurimin për pasuritë e patundshme apo fatkeqësitë natyrore shprehej se drafti teknik “Për sigurimin nga katastrofat”, është hartuar nga Banka Botërore dhe është depozituar në Autoritet, në tetor 2015. Materiali është pjesë e një nisme të Bankës Botërore, e cila përfshin edhe vende të tjera të rajonit, të cilat vitet e fundit janë prekur shpesh nga fatkeqësi natyrore, sidomos nga përmbytjet. Materiali teknik i sjellë nga ekspertët e Bankës Botërore është përcjellë edhe tek agjencitë e tjera shtetërore, që kanë objekt të punës së tyre ngjarjet nga fatkeqësitë natyrore.

AMF sqaronte se që prej fillimit të vitit 2016, nuk ka zhvillime të reja lidhur me këtë draft teknik dhe rekomandimet e dhëna nga ekspertët e Bankës Botërore. AMF thekson se çdo nismë ligjore që do të propozohet nga Autoriteti, do të bëhet në transparencë të plotë, me të gjithë grupet e interesit, duke pasur në vëmendje mbrojtjen e të gjitha interesave të qytetarëve.

Kjo u theksua edhe në konferencën për shtyp të datës 26 shtator 2017, nga Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, z. Ervin Koçi. Duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve, z. Koçi u shpreh për problematikat e lidhura me ngjarjet natyrore, si përmbytje apo tërmete, që kanë goditur jo vetëm Shqipërinë, por edhe vendet e rajonit, dhe theksoi se “Duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur vendosim në ligj detyrimin nga qytetarët, sepse shërbimi duhet t’i përgjigjet nivelit të detyrimit, që duhet të paguajë çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë”.

Sipas AMF në tetor 2018, aktualisht, Ligji nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” u jep mundësinë qytetarëve që të sigurohen nga zjarri dhe forcat e natyrës në mënyrë vullnetare. Por mbetet e paqartë si do të jetë qëndrimi i AMF-së pas tërmetit të shtatorit 2019, të cilat nxorën edhe një herë në pah domosdoshmërinë e rregullimeve ligjore për sigurimin nga katastrofat. Pas VKM për sigurimin e detyrueshëm të ndërtimeve, qeveria pritet të zgjedhë edhe qasjen që do të mbajë për sigurimin e detyrueshëm ose jo nga katastrofat. /monitor/

gent-sejko-ilir-meta-1280x707.jpg
nev ila14:32 | 11/10/2019

Kreditë me probleme kanë shënuar rënie në nivelin më të ulët historik prej 11%. Të dhënat i bëri publike guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko në konferencën mbi të ardhmen e Bankave. I pranishëm në këtë takim, Presidenti Meta shprehu shqetësim  për stopimin e dhënies së kredive nga bankat.

Lajm  i mirë vjen nga sektori i kredive të këqia.

“Kreditë me probleme sot kanë shënuar rënie në nivelin më të ulët historik prej 11%, kundrejt nivelit 25% që shënonte në vitin 2014”, deklaroi Gent Sejko.

Shpresëplotë është guvernatori i Bankës së Shqipërisë për rritjen e ekonomisë shqiptare por edhe I vetëdijshëm se ka edhe sfida që nuk mund të realizohen nëse vendi mbetet në këto nivele të kulturës financiare.

“Shqipëria duhet t’i kushtojë vëmendje zhvillimit të segmenteve të tjera të tregut financiar, si tregu i kapitalit apo fondet e pensionit dhe të investimit. Rëndësi primare në këtë kontekst ka harmonizimi i kujdesshëm i kuadrit ligjor e rregullator, për të shmangur lindjen e vatrave të rrezikut sistemik apo mundësitë e arbitrazhit rregullator”, tha Sejko.

Ndaj mangësive ligjore është i shqetësuar edhe presidenti i republikës, pasojat e të cilave janë ndjerë në dhënin e kredive u shpreh ai në Konferencën “Një botë e re e guximshme – E ardhmja e bankave në Evropë”

“Mbetet shqetësim që bankat në Shqipëri, nuk kanë shumë efekt. Gjatë 10 viteve të fundit, Shqipëria ka nivelin më të vogël të kredive. Një nga arsyet që bankat kanë stopuar në dhënien e kredive, është sundimi i ligjit”, tha Meta. 

Edhe pse një ish ministër i financave dhe ekonomisë, Arben Ahmetaj është i paqartë për shkakun e  problemeve që nënvizuan guvernatori dhe presidenti.

Kryetari i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, Arben Ahmetaj risolli në vëmendje se qeveria ka patur presion për të rritur borxhin, por në të vërtetë ai kërkoi që ulja e borxhit duhet të kthehet në domosdoshmëri dhe objektiv patriotik./ABC News Albania 24/7

 

 

AMF-PER-SIGURIMIN-E-NDERTESAVE.mpg_snapshot_00.21-1280x720.jpg
ent ela15:19 | 09/10/2019

Pesë vite pas miratimit të ligjit, qeveria nxjerr vendimin  që detyron ndërtuesit të lidhin me blerësit kontratë 10 vjeçare për sigurimin e ndërtesave. Vendimi erdhi pas tërmetit te 21 shtatorit, por ende nuk është i plotë për të nisur zbatimin.

“Njëkohësisht me lidhjen e kontratës për kalimin e pronësisë së punimeve, ndërtuesi duhet t’i dorëzojë blerësit një policë sigurimi me afat dhjetëvjeçar me përfitues blerësin dhe me efekt nga data e përfundimit të punimeve, që mbulon dëmet e ndërtesës, përfshirë dëmet ndaj të tretëve, që rrjedhin kur, për shkak të tokës ose për defekt të ndërtimit, ndërtimi shembet tërësisht ose pjesërisht, ose paraqet rrezik të dukshëm shembjeje ose defekte të tjera të rënda, që shfaqen pas lidhjes së kontratës së kalimit të pronësi”.

Këtë parashikon neni 42 i ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit i pesë viteve më parë. U desh tërmeti i 21 shtatorit që ta nxirrte nga sirtarët e ministrive dhe qeveria të miratonte vendimin po me të njëjtin fokus, por për të përfituar prej tij qytetaret duhet të presin ende. Specialistët e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare tregojnë çfarë duhet për ta bërë të zbatueshëm.

Limiti i përgjegjësisë së kontratës së sigurimit sipas vendimit të Këshillit të Ministrave të datës 2 tetor të këtij viti, nuk duhet të jetë më i ulët se vlera totale e çmimit të shitjes së pasurisë se paluajtshme. Ndërsa tarifa vjetore e primit të sigurimit parashikohet jo më pak se 0.1% e limitit.  Kur do të bëhet kjo pagesë?

Ndërkohë specialistët shpjegojnë ndryshimin me sigurimin që aplikohet aktualisht.

Vetëm 3% e qytetarëve sipas Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare sigurojnë pronën në Shqipëri. Në 80 % të rasteve kjo vjen si detyrim që vendosin bankat për shërbimet që ofrojnë. Ndërkohë kontrata e sigurimit mes ndërtuesit dhe blerësit parashikohet të jetë një ndër kushtet për regjistrimin e pronës.  /ABC News Albania 24/7

kasa-fiskale.jpg
Autor E09:29 | 09/10/2019

Pas kërkesave të vazhdueshme të grupeve të interesit, procesi i fiskalizimit është shtyrë dhe nuk pritet më të fillojë më nga 1 janari, siç ishte parashikimi fillestar në projektligjin “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”. Zv.ministri i Financave, Elton Harxhi, konfirmoi për Monitor se janë lënë edhe tre muaj kohë tranzitore.

Pas konsultimit publik me grupet e interesit, bizneseve u është lënë afat tre muaj që të përshtaten me atë çka kërkon raportimi ditor elektronik.

Ndërkohë ka nisur pilotimi, në 40 kompani të softuerëve që të përshtatin programet për kasat fiskale. E më pas, brenda vitit, do të nisë faza testuese.
Faturat elektronike, me kod skanimi do të mund të aksesohen nga klientët, të cilët mund të shikojnë në kohë reale nëse blerja e tyre është raportuar apo jo te Tatimet. Për këtë, ministria po diskuton edhe për një shorte me çmime shpërblyese për konsumatorët.

Projektligji synon krijimin e një sistemi të ri faturimi dhe monitorimi të transaksioneve të bizneseve në vend. Ai parashikon që, tashmë duke nisur që nga data 1 mars 2020, të gjitha transaksionet midis bizneseve dhe konsumatorit do të raportohen tek Administrata Tatimore në kohë reale, bazuar në sistemin e ri të pajisjeve fiskale, ndërsa nga mesi i vitit 2021, të gjitha transaksionet ndërmjet biznesit me njëri – tjetrin dhe ndërmjet biznesit me organet publike do të bëhen në bazë të faturës elektronik.

Drafti i fiskalizimit u publikua në fillim të gushtit dhe kjo periudhë ishte lënë për konsultime me biznesin dhe grupet e interesit. Për shkak të interesit të lartë, konsultimet zgjatën më shumë sesa parashikohej. Bizneset, ndonëse e mbështetën si nismë, kërkuan më shumë kohë për fillimin e zbatimit të tij, pasi kishte shumë pikëpyetje në lidhje me sistemin, që nga mënyra e funksionimit dhe deri te kostot ekstra që duhet të përballet ai. Bizneset janë ende të paqarta nëse pajisjet aktuale janë të përshtatshme me sistemin e ri.

Pas konsultimeve të shumta me bizneset janë bërë dhe disa rishikime në draftin e ri që është përgatitur nga Ministria e Financave.

Rishikohet limiti i arkës

Varianti i ri nuk është publikuar ende, por një nga ndryshimet lidhet me limitin e arkës.

Drafti fillestar parashikonte kufizime në maksimumin e arkës që mund të mbajë çdo subjekt.

  1. a) tatimpaguesit me qarkullim vjetor në vitin e kaluar deri në 2 milionë lekë deri në 50000 lekë;
  2. b) tatimpaguesit me qarkullim vjetor mbi 2 milionë deri në 14 milionë lekë deri në 300000 lekë;
  3. c) tatimpaguesit me qarkullim vjetor mbi 14 milionë lekë deri në 800 000 lekë.

Këto limite u kundërshtuan nga Shoqatat e Biznesit, sidomos për subjektet e mëdha e të mesme.

Në variantin e rishikuar, për bizneset e vogla është ruajtur limiti prej 50 mijë lekë (mbi gjendjen në fillim) për një periudhë 10-ditore, që vlerësohet si kohë e mjaftueshme për subjektet dhe shmang dhe problemin e mosfunksionimit të bankave të shtunën e të dielën.

Për bizneset e mëdha e të mesme, limiti është ndryshuar nga fikse prej 800 mijë lekë, në 2% të xhiros vjetore të vitit të kaluar, që përkon me 10 ditë biznes. /monitor/

arben-malaj123.jpg
G. P.19:32 | 08/10/2019

Banka Botërore ndryshoi parashikimet për rritjen ekonomike të Shqipërisë për vitin 2019. Në konferencën ku u paraqit Raporti Ekonomik Rajonal për Ballkanin Perëndimor, Banka Botërore korrigjoi treguesit duke thënë se ekonomia shqiptare do të rritet me 2.9 për qind nga 3.8 për qind që kishin parashikuar në fillim të këtij viti.

Eksperti i ekonomisë dhe i financave, Arben Malaj, tha këtë të martë se rënia me 1% e rritjes ekonomike nuk është lajm shqetësues. Gjatë një interviste për ABC News, ai theksoi se vendi është i varura nga burimet energjetike dhe për këtë arsye duhen gjetur mënyra të tjera konkurruese për të rritur ekonominë.

Rënia me 1% e rritjes ekonomike është lajm jo i mirë, por jo shqetësues, në kuptimin që jo ndonjë gjë e madhe ka ndodhur. Duhet të theksojmë se kjo ulje është kryesisht për rënien e prodhimit të energjisë. Nuk mund justifikohemi më që jemi kaq të varur nga shiu. Një vend kur bën një strategji afatgjatë mendon si të ushqejë më mirë rritjen ekonomike. Ne kemi historikisht varësi nga burimet energjetike, por duhet të gjejmë sektorë të tjerë ku jemi më konkurrues dhe nuk na lenë ne në mëshirë të fatit. Rritja më e madhe  është e rëndësishme në dy aspekte. Së pari rrit të ardhurat në duar që marrin njerëzit dhe e dyta na zvogëlon distancën me vendet e tjera të BE-së dhe pastaj në mënyrë graduale me vendet tradicionale të BE-së. Ky mesazh i BB, parashikimi që bën në vijim mendoj se ka nevojë për disa reforma thelbësore në ekonomi dhe vonesa në këto reforma krijojnë shqetësime”, tha Malaj.

Për këtë ai mori në shembull studimin e FMN-së në Bosnjë në lidhje me kompanitë publike.

“Nga një rishikim kritik i FMN-së, po të menaxhoheshin me kujdes rritja arrinte në 3.5. Unë mendoj që po të menaxhohen në Shqipëri rritja mund të jetë 1.5, pra ja nga e nxorrëm një burim”, tha Malaj./abcnews.al

KRONIKE-BANKA-BOTERORE-PER-RRITJEN-EKONOMIKE.mpg_snapshot_00.31-1280x720.jpg
ent ela14:08 | 08/10/2019

Banka Botërore ndryshon parashikimet për rritjen ekonomike të Shqipërisë për vitin 2019.  Në konferencën ku u paraqit Raportin Ekonomik Rajonal për Ballkanin Perëndimor. Banka Botërore korrigjoi treguesit duke thënë se ekonomia shqiptare do të rritët me 2.9 për qind nga 3.8 për qind që kishin parashikuar në fillim të këtij viti.

Ekonomia shqiptare vijon të mos t’i shpëtojë ndikimeve sezonale. Kjo ka bërë që Banka Botërore të rishikojë parashikimin për rritjen ekonomike të vendit, duke e ulur në 2.9 për qind nga 3.8 për qind për vitin 2019.

Banka nënvizon si faktor të uljes së performancës së ekonomisë thatësirën, e cila solli përgjysmim të prodhimit të energjisë elektrike gjatë verës.

Por thatësira nuk është shkaku i vetëm i situatës së re që është krijuar. Ç’ka Banka vlerëson është ulja e nivelit të papunësisë në vend, në nivel minimal historik sipas saj.

Ekspertët e BB i përsëritën qeverisë që të rrisë performancën në mbledhjen e taksave dhe të ketë një vëmendje të shtuar me projektet e PPP-ve, për të mos thelluar deficitin buxhetor.

Një rënie të paralajmëruar e konsideron ish deputetja e PD Jorida Tabaku këtë parashikim.

Ish nënkryetarja e komisionit të ekonomisë thotë se shkaqet e një rënie të tillë ekonomike të vendit tonë lidhen me drejtimin e gabuar që ekonomia në vend ka marrë.

Një presion i gjithanshëm shtetëror karshi biznesit, taksat e larta që rëndojnë xhepin e qytetarit dhe një klimë armiqësore investimesh. Krahu i punës po bie, biznese po mbyllen ndërsa qeveria vazhdon shpërndarjen e PPP-ve si certifikata të së ardhmes. /ABC News Albania 24/7

EKSPERTET-PER-SIGURIMIN-E-NDERTIMEVE.mpg_snapshot_00.34-1280x720.jpg
ent ela15:43 | 05/10/2019

Vendimi i qeverisë që detyron ndërtuesit të garantojnë kontratë sigurimi 10-vjeçare, sipas ekspertëve është i vonuar dhe nuk duhet të sillet në vëmendje vetëm në raste fatkeqësish. Ekspertët shprehen se pavarësisht se mbulimi i sigurimit do të kryhet nga ndërtuesi, në fund të fundit kostoja do të rëndoje xhepat e blerësit.

U desh rasti i tërmetit të rënë para pak javësh që qeveria të merrte vendimin që detyron ndërtuesit të lidhin një kontratë sigurimi 10-vjeçar me blerësit. Megjithatë ekspertët e polices së sigurimit tregojnë se çfarë mbulon ky sigurim, i cili nuk përfshin fatkeqësitë natyrore si zjarret dhe termetet

Ekspertët e ekonomisë shprehen se kjo kontratë sigurimi edhe pse ligji e parashikon që do paguhet nga ndërtuesi, në fund të fundit barra e kostos bie tek blerësi apo konsumatori

Por sa është kostoja e sigurimit të një banesë rreth 100m katrorë për 1 vit?

Në vendin tonë sigurimi i ndërtesave zbatohet kryesisht në rastet e vendosjes së tyre si kolateral për kredi nga bankat ose në rastet e bizneseve të rrezikuara nga përmbytjet apo fatkeqësitë e tjera natyrore, por që nuk ka të bëje me vendimin e ri të Këshillit të Ministrave. /ABc News Albania 24/7

 

INTERVISTE-JORIDA-TABAKU.mpg_snapshot_00.33-1280x720.jpg
ent ela15:20 | 05/10/2019

Partia Demokratike ngre alarmin se në ekonominë shqiptare po qarkullojnë jashtë bankave sasi të mëdha të parave të drogës. Duke iu referuar një raporti të fundit të Bankës së Shqipërisë, ish-deputetja Jorida Tabaku në një intervistë për ABC News deklaron se paratë e ardhura nga rrugë kriminale po çojnë drejt falimentit biznese të ndershme. 

Jashtë bankave të Shqipërisë qarkullojnë 2.3 miliardë euro. Sipas Bankës së Shqipërisë 22.2% e gjithë parasë në vend, qarkullon jashtë sistemit bankar në formën e parasë cash. Për Partinë Demokratike kjo shifër alarmante është tregues se para të pista kryesisht të ardhura nga trafiku i lëndëve narkotike po qarkullojnë me shpejtësi në ekonominë shqiptare.

Shifra e 288 miliardësh lekësh që qarkullon në ekonomi është më e larta që nga viti 2009, kohë kur kishte një valë tërheqje depozitash për shkak të panikut që u krijua nga kriza globale financiare. Për ish-nënkryetaren e Komisionit të Ekonomisë kjo është një këmbanë alarmi për daljen e bizneseve të ndershme jashtë ekonomisë.

Demokratët shohin një kontrast të fortë mes boomit të lartë të ndërtimeve dhe parasë së madhe që qarkullon jashtë sistemit. Dhe këtu sërish dyshimi i çon tek burimi i palighshëm nga i cili vijnë këto para.

Ministria e Financave ka hartuar ligjin e ri “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i njohur ndryshe edhe si “Fiskalizimi”, që synon që të gjitha transaksionet midis bizneseve dhe konsumatorit do të raportohen tek Administrata Tatimore në kohë reale. /ABC News Albania 24/7

 

anila-denaj-1280x720.jpg
nev ila16:15 | 04/10/2019

Rritja ekonomike në 3 vitet e ardhshme në Shqipëri, sipas ministres së Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj parashikohet të jetë në shifrën 4 për qind.

Gjatë mbledhjes së Këshillit të Investimeve, ministrja Denaj tha se përmes reformave po synohet tërheqja e më shumë investitorëve.

Ulja e tatim fitimit nga 15% në 5% për kompanitë që ushtrojnë aktivitet në sektorin e prodhimit/zhvillimit të software ka ndihmuar në hapjen e kompanive të reja në fushën e Informacionit dhe Komunikimit.

Vetëm gjatë vitit 2018 janë 742 të tilla, kryesisht kompani të vogla me rreth 9 punëtorë.

Të dhënat i bëri publike ministrja e financave dhe ekonomisë Anila Denaj në mbledhjen e Këshillit të Investimeve tregojnë edhe për zhvillim të sektorit të agroturizmit.

Synimi i qeverisë për rritjen ekonomike nuk ka ndryshuar bën me dije ministrja Denaj.

Në konkluzionet e Fondit Monetar Ndërkombëtar në përmbyllje të misionit të radhës në Shqipëri, u nënvizua se rritja ekonomike pritet të jetë e moderuar gjatë 2019, pritet të jetë rreth 4% në periudhën afatmesme.

Këtë vit do të ngadalësohet me 3,5% për shkak të uljes së prodhimit të energjisë elektrike.

Fillimi i qëndrueshëm varet edhe nga përmirësimi në fushën në fushën e ligjit dhe treguesve të korrupsionit./ABC News Albania 24/7

SIGURIMI-I-NEDERTIMEVE.mpg_snapshot_00.02-1280x720.jpg
ent ela14:27 | 03/10/2019

Një ditë pasi kryeministri Edi Rama lajmëroi se investitorët duhet të sigurojnë ndërtesat për një afat 10 vjeçar qeveria ka zbardhur ndryshimet ligjore. Pa kontratën e sigurimit sipas vendimit të Këshillit të Ministrave qytetarët nuk mund të regjistrojnë pronën në Kadastër.

Nëse blini një apartament apo dyqan tashmë do ta keni të siguruar për 10 vjet. Këtë do ta bëjë ndërtuesi për ju.

Qeveria ka zbardhur ndryshimet ligjore për sigurimin e ndërtesave që Kryeministri lajmëroi pas mbledhjes së fundit të saj.

Që në pikën e parë të vendimit Këshilli i Ministrave detyron investitorin që bashkë me kontratën e kalimit të pronësisë së ndërtesës t’i dorëzojë blerësit dhe një kontratë sigurimi me afat 10 vjeçar.

Ndërkohë shpjegon dhe pse sigurimin ja ngarkon ndërtuesit;

“Kjo kontratë sigurimi mbulon dëmet e ndërtesës, që shfaqen pas lidhjes së kontratës së kalimit të pronësisë, përfshirë dëmet ndaj të tretëve, që rrjedhin kur, për shkak të tokës ose për defekt të ndërtimit, ndërtimi shembet tërësisht ose pjesërisht, ose paraqet rrezik të dukshëm shembjeje ose defekte të tjera të rënda.”

Limiti i përgjegjësisë së kontratës së sigurimit nuk duhet të jetë më i ulët se vlera totale e çmimit të shitjes së pasurisë së paluajtshme, ndërsa tarifa vjetore e primit të sigurimit parashikohet jo më pak se 0.1% e limitit. Kontrata e sigurimit është kusht për regjistrimin e pronës.

“Në rast mungese të kontratës së sigurimit, kërkesa për regjistrim të kontratës së kalimit të pronësisë nuk administrohet nga sporteli i shërbimeve kadastrale.”

Ky vendim i Qeverisë vjen me propozim të ministres së Financave dhe Ekonomisë dhe asaj të Infrastrukturës dhe Energjisë pas tërmetit që goditi vendin më 21 shtator dhe shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale. /ABC News Albania 24/7


Rreth Nesh

ABC NEWS është i pari televizion në Shqipëri që në ditën e parë të transmetimeve nis me lidhje direkte nga 7 studio lokale ne Shkodër, Durrës, Elbasan, Korcë, fier, Vlorë e Gjirokaster. Për të pasuruar gjeografinë e informacionit së shpejti do të mundesohet edhe studio nga Lezha me transmetime live në cdo kohë.
Në faqen zyrtare në internet, abcnews.al do të gjeni portalin më të pasur ballkanik me lidhje në rrjetet më të mëdha sociale facebook, twitter si dhe në një prej websiteve më të fuqishëm në kulturën e internetit YOUTUBE. Transmetimi i ABC news është live 24 ore. 
NUIS/NIPT K01711004F


Kontakt

Telefono